На място в нашия офис

Можете да кандидатствате за отпускане на кредит за стока на изплащане при TBI Credit.

Необходими документи за кандидатсване: лична карта на кандидата.


Дистанционно кандидатстване

Можете да кандидатствате дистанционно за стока на изплащане, без да се налага да посещавате нашия офис, при TBI Credit Минимална сума за кандидатстване към TBI Credit е 100лева с ДДС.


Предварителни критерии за одобрение

Кандидатите трябва да имат постоянна работа и доход над минимално облагаемия такъв за страната (към момента - 270 лв.) Размера на месечната вноска трябва да е съобразен с месечните доходи на клиента. Ако клиентът няма домашен стационарен телефон, трябва да посочи като лице за контакт роднина по права линия.


Поръчителство

Поръчител е задължителен в следните случаи:

 • Когато исканата сума е по-голяма от 4 000 лв.
 • Когато кандидатът е на възраст между 18 - 21 или 61 - 66 г.
 • Когато кандидатката е в отпуск по майчинство. (Може да бъде изискан поръчител и в други случаи, при непълно покриване на някои от условията)

Поръчителят трябва да бъде роднина по права линия на кандидата. Съпругът/съпругата може да бъде гарант, ако той/тя не е работодател на своята съпруга/съпруг. Поръчителят представя същите документи като кандидата и се подписва на полето за «Поръчител» и на «Декларация». Поръчителят трябва да бъде на възраст между 25 и 58 години.


Условия за кандидатстване за покупки на изплащане към Ти Би Ай Кредит

Изисквания: Пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.


Условия за кандидатстване за покупки на изплащане към Ти Би Ай Кредит:

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

 • Минимална стойност за финансиране 150 лв.
 • Срок на погасяване – до 24 месеца
 • до 24 месеца Без първоначална вноска
 • На равни месечни вноски

Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

 • Копия от първо и последно съдебни решения
 • Копие от удостоверение за данъчна регистрация
 • Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ
 • Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването
 • Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице
 • Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/
 • Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/
 • Всички копия трябва да са заверени с текст "Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента.